Blank pixel

Statens va-nämnd har upphört vid årsskiftet 2015/2016

Pågående mål i Va-nämnden har överlämnats till den av landets fem mark- och miljödomstolar som är behörig. Avgörande för domstolarnas behörighet är i huvudsak den allmänna va-anläggningens lokalisering. För överklagade länsstyrelsebeslut avgör länsstyrelsens lokalisering.

Domstolsverket arbetar på en lösning för att publicera avgöranderna på annat sätt.
Mer information finns tillgängligt på Domstolsverket hemsida
http://www.domstol.se/Statens-va-namnd/.

För information om domsområdena och kontaktuppgifter till mark- och miljödomstolarna
se Domstolsverketshemsida
http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Tingsratt/Mark--och-miljodomstol/
och
http://www.domstol.se/Statens-va-namnd/

Se också
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2010984-om-mark-_sfs-2010-984/


För den som efter den 1 januari 2016 önskar väcka talan enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster gäller att en sådan talan ska väckas i behörig mark- och miljödomstol.